2016ஆம் ஆண்டின் காலண்டர் வெளியீட்டு விழா

2016ஆம் ஆண்டின் காலண்டரை நமது தலைவர் குறள் ஞானி திருமதி ம.பொ.சி மாதவி பாஸ்கரன் அவர்கள இன்று வெளியிட்டார்.