அஞ்சக்கரனருளினுன்- ம.பொ.சி பற்றி கிருபானந்த வாரியார்:

அமிழ்தத் தமிழ்மாரி அன்புடனே பெய்யும் தமிழரசு மன்றத் தலைவர்-அமையுந் சிவஞான வேந்தாகி யார் சிலம்புச் செல்வர் சிவஞானம் வாழ்த்துக்கள் சிறந்து. அஞ்சாத நெஞ்சம் அரியகலைப் பண்பும் மஞ்சார் மலையன்ன மாண்புருவும்-எஞ்சாத் சிவஞானம் தந்த தமிழரசுக் கோமான் சிவஞானம் வாழ்கச் சிறந்து. உள்ளமிகத் தூயவன் உண்மை உயர்வு பெற வெள்ளப் பெருக்காய் விரிவுரைசெய்-வள்ளல் சிவஞானச் செம்மல் திருவுடனே வாழி சிவஞானச் செல்வம் தழைத்து. நல்ல கருத்துரைகள் நாளும் நவநவமாய் எல்லாரும் கேட்க இயம்புதற்கு-வல்லவன் சொல்லாண்டு பேசும் துணிவன் சிவஞானம் … தொடர்ந்து வாசிக்க அஞ்சக்கரனருளினுன்- ம.பொ.சி பற்றி கிருபானந்த வாரியார்: