“சிவஞானக் கனி” ம.பொ.சி- கவியோகி சுத்தானந்த பாரதியார்

செந்தமிழி லேகனிந்த சிவஞானக் கனியே! செவிக்கின்ற மாய்வளரும் கவிக்கின்ப கனியே! நந்தமிழர் தலைநிமிர்ந்து நடக்கலஞ் சிறக்க நாதச்சி லம்பொலிக்க நர்த்தனஞ்செய் வாக்கே! சிந்தையுடன் செயல்வீறும் சேர்ந்தவினைத் திட்பம் தகழுதிருத் தணிவேலன் மகிழவரும் அன்பே! செந்தேனும் வாழியநீ தமிழரசுக் கொடியைத் தாங்கியிசை யோங்கியிசை யோங்கிச்சிவ சக்தியரு ளாலே!

வாய்மைத்தொண்டு – ம.பொ.சி பற்றி டாக்டர் மு.வ:

தக்க சிலம்பின் காவியத்தை தந்த இளங்கோ பெரும்புலவர் செக்கை அழுத்திக் சிதம்பரனார் கீர்த்தி பெருகு கட்டபொம்மன் இக்கா லத்தின் உயர்ஞானி இரக்க வடிவின் இராமலிங்கர் மிக்கோ இவர்தம் புகழ்பரப்பும் மேன்மை திகழும் ம.பொ.சி. தாயின் அருளால் கற்றமொழி தன்னுல் பயின்றே உயர்கல்வி ஆயும் துறைகள் அறிவியல்கள் அனைவரும் வளர்த்தல் இயற்கையிது ஏய முறையென் றுணராமல் ஏங்கும் இந்த நாட்டினர்க்குத் தூய்மை நெறியைத் துணிந்துணர்த்தும் தீரன் அறிஞன் ம.பொ.சி. தயங்கும் நாட்டைத் தயங்காமல் தட்டி எழுப்பும் தெளிவுடையோன் மயங்கா … தொடர்ந்து வாசிக்க வாய்மைத்தொண்டு – ம.பொ.சி பற்றி டாக்டர் மு.வ:

நெஞ்சில் உறம்,உண்மை தியாகம் உடையவர்கள் ஒவ்வொருவரும் மகாத்மாவாக ஆக முடியம் என்பதற்க்கு நம் தாய் தமிழ் நாட்டில் வாழ்ந்து உணர்த்தியவர் சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி அவர்கள்.

வாழ்க நீ எம்மான் இந்த வையத்து நாட்டிலெல்லாம் தாழ்வுற்று வறுமை மிஞ்சி விடுதலை தவறி கெட்டு பாழ்பட்டு நின்றதா மோர் பாரத தேசந் தன்னை வாழ்விக்க வந்த காந்தி மகாத்மா!நீ வாழ்க!! வாழ்கவே!!! அன்று மகாகவி பாரதி வாழ்ந்தார்,மகாத்மா காந்தியை வாழ்த்தினார்.இன்னும் சில காலம் வாழ்ந்திருந்தால், அந்த வாழ்த்துப்பாவில் ஒரு எழுத்து குறையாது சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி இடம் பெற்றிருப்பார். நெஞ்சில் உறம்,உண்மை தியாகம் உடையவர்கள் ஒவ்வொருவரும் மகாத்மாவாக ஆக முடியம் என்பதற்க்கு நம் தாய் தமிழ் … தொடர்ந்து வாசிக்க நெஞ்சில் உறம்,உண்மை தியாகம் உடையவர்கள் ஒவ்வொருவரும் மகாத்மாவாக ஆக முடியம் என்பதற்க்கு நம் தாய் தமிழ் நாட்டில் வாழ்ந்து உணர்த்தியவர் சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி அவர்கள்.